Spányi Antal megyéspüspök március 28-án, a székesfehérvári Szent István király-székesegyházban adott hálát azért, hogy napra pontosan 25 éve szentelte püspökké Paskai László bíboros a budapesti Szent István-bazilikában. Az Erdő Péter bíborossal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival koncelebrált szentmise szónoka Udvardy György veszprémi érsek volt.

A hálaadó szentmise elején Ugrits Tamás pasztorális helynök tolmácsolta Ferenc pápa áldását és köszöntő szavait a főpásztornak. A Szentatya méltatta Spányi Antalnak az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, majd a Székesfehérvári Egyházmegyében mutatott tevékeny lelkipásztori buzgóságát, kitartását, a nehézségek között is megőrzött kiválóságát, a papokról és a Krisztus-hívőkről való gondoskodását, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciáért végzett munkáját. „A Boldogságos Szűz Mária, az Apostolok Királynője közbenjárása által nagy szeretettel árasztjuk áldásunkat Rá és nyájára, kölcsönösen kérjük imáit, hogy péteri szolgálatunkat betölthessük” – fogalmazott üzenete zárásaként Ferenc pápa.

Michael Wallace Banach apostoli nuncius testvéri gratulációját szintén Ugrits Tamás atya olvasta fel. A nuncius kiemelte: Spányi Antal 25 éves püspöksége alatt hűen szolgálta azokat, akiket az Úr az ő lelkipásztori szolgálatára bízott. „Kérem a Magyar Szent Család közbenjárását az Úr áldásáért az Ön személyére és az evangélium hirdetésének művére az önre bízott részegyházban” – írta a főpásztornak.

„Ezen az alkalmon a püspököt és a püspöki szolgálatot egyaránt ünnepeljük” – mondta beszéde elején Udvardy György veszprémi érsek, majd a püspökről mint az üdvözítés jeléről és eszközéről beszélt, az Isten akaratából kiválasztott szerepéről, amelyet a Lélek éltet és erősít meg. Isten feltárja magát megbízott pásztora előtt, bevonja a vele való kapcsolatba, barátként beszél vele és rábízza népét. „A püspöki szolgálatban azt tapasztaljuk meg eleven módon és azért adunk hálát, mert az Isten emberek által gondoskodik népéről. Népe élére püspököt állít mint pásztort. Pásztort, aki vezeti a népét az igazság útján és az élet ösvényén. Hálát adunk a püspökért, a püspöki szolgálatért”– fogalmazott az érsek.

Udvardy György a püspöki szolgálatról is szólt. A főpásztor kormányoz, biztos tanítást ad, és ébren tartja az örök élet vágyát a hívekben. Táplálja őket az örök élet kenyerével.Krisztus módjára fölemeli az elveszettet, bekötözi sebeit, az Egyházba viszi. Segíti az embert a növekedésben, hogy felnőtté legyen Krisztusban. Közösséget épít, amely összeforr Krisztussal és az Ő egyházával. Áldozatot hoz népéért, életét adja övéiért. Az érsek hálát adott azért, hogy Spányi Antal püspök is bátran vállalta kiválasztottságát. Egyéni képességeit, adottságait átengedte Krisztus egyházának, kiállt az igaz tanítás mellett, és imádkozni, ünnepelni tanította népét. Meghallotta az elesettek hangját, az egyházi intézmények által megszólított minden embert. Szeretettel megküzdött népéért, hogy növekedjék az Egyház, Krisztus teste, Krisztus mértéke szerint. Mindezt vállalta az egyetemes egyházi szolgálatában, a Magyar Katolikus Rádióban és a Katolikus Karitászban is.

Az érsek a püspöki szolgálatról szóló elmélkedésébe beleszőtte a személyes köszönet szavait is. „Ez az ünnep szívünket melengető pillanat. Köszönetet mondok mindannyiunk nevében püspök úrnak! Milyen jó, hogy ilyen nagy számban tudunk jelen lenni és együtt ünnepelni a püspöki szolgálatot, Antal püspök atya szolgálatát. Köszönjük a hívek nevében és a papság nevében is ezt a szolgálatot. És bár püspök úr kérése az volt, hogy ne a személyéről szóljon a beszéd, mégis nem lenne igaz és méltó, ha nem tennék említést arról, hogy 16 éves korom óta ismerem. Hálás vagyok a neveléséért, a megóvó kapcsolatunkért, a barátságért, a sok-sok segítségért, tanácsért, imádságért, tanításért. Hálásan köszönöm! És kívánom mindannyiunk nevében, hogy a növekedés az egyházmegyében, a magyar egyházban is Krisztus mértéke szerint haladjon előre »Isten barátságában, Isten dicséretére!« Dicsértessék a Jézus Krisztus – zárta Spányi Antal püspöki jelmondatával beszédét Udvardy György érsek.

A teljesen megtelt székesegyházban együtt ünnepelt az egyházmegye papsága, a szerzetesrendek képviselői és az intézmények vezetői. A hívek mellett az ünnepi szentmisén részt vettek állami, vármegyei és városi vezetők, képviselők. A Vox Mirabilis kórus színvonalas énekével tette még szebbé a jubileum megünneplését.

Spányi Antal az ünnepség végén meghatódva köszönte meg az együtt ünneplés örömét, az ajándékokat, a köszöntéseket. Majd hozzátette, amit már a szentmise elején is hangsúlyozott, hogy mindaz, ami elhangzott, elsősorban Istennek köszönhető, és mindazoknak az embernek, akik az évek során segítették a munkáját. Köszönetét fejezte ki a kormányzatnak, a vármegyének, a városnak és minden együttműködő közösségnek, amelyek elfogadták őt, és mellé álltak. Isten kegyelmét kérte, hogy a közös gondolkodás és a munka felemelje a várost, az országot, a népet, az egész a nemzetet.

Fotó és forrás: Magyar Kurír

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »