A középkori tihanyi bencés apátság

A tihanyi apátság nem a legkorábbi magyarországi bencés monostor, ám közülük az egyetlen, amelynek fennmaradt eredeti, hiteles alapítólevele. Ebben I. András király 1055-ben Szűz Mária és Szent Ányos tiszteletére, a saját és családtagjai lelki üdvére monostort alapított és birtokokkal látott el. Az eredeti oklevelet és középkori átiratát a Pannonhalmi főapátság levéltárában őrzik.

 a) A tihanyi altemplom az 1889-es felújítás utáni állapotban; b) 11. századi fehér márvány sírkő az altemplomban (fotó: a) VFKL, archív képeslap; b) VFKL, 2021)

A korai keresztény idők emlékeit az egyháztörténet és a 19. század második felében meginduló műemléki érdeklődés a fennálló barokk templom altemplomában, illetve az itt található fehér márvány sírkőben ismerte fel. A sírkő felirat nélküli, mélyített középső mezejének egyetlen motívuma egy hosszú csavart szárú kereszt. Legközelebbi párhuzama Gizella királyné passaui sírköve. A sírkövet általában az 1060-ban elhunyt alapító, I. András király személyéhez kötik, bár felmerült, hogy tartozhatott esetleg az írott forrásokban említett és szintén ide temetkező fiának, a szerzetessé lett Dávid hercegnek sírjához. Korábban, az 1889-es felújítás során egy kisebb boltozott sírhely közelében, a déli oldalfal elé állítva helyezték el. Az altemplomban 1953-ban kiterjedt régészeti kutatás zajlott, amely a két nyugati oszloppár között középen nagyméretű sírgödröt tárt fel. A sírhelyet közrefogó pillérek lábazatán látható vésett fészkek valamiféle rekesztő befogására szolgáltak. Mindezek együtt a sír kiemelkedő jelentőségére utaltak, ami alapján a műemléki felújítás során a sírkövet ide helyezték át.

 a) A barokk szentély az altemplomi lejárókkal; b) Az altemplom az 1953-as műemléki felújítást követően (fotó: a) VKFL, 2021; b) VFKL, archív)

Az alapítással közel egykorú, 11. század közepe táján épült apátsági templomból ma már csak az altemplom ismert. A középkorinál szélesebb, egyhajós barokk templomból a magas szentélybe vezető lépcső két oldalán egyenesen vezet le az altemplomba a 18. századi lejárat.

A középkori altemplom egyszerű alaprajza közel négyzetes arányú, háromhajós elrendezésű. A szabálytalan boltozat hasábos falpillérekre és három pár zömök pillérre támaszkodik. Utóbbiak vörös homokkőből faragott, négyzetes talplemez-szerű tag felett hengeres dobokból állnak, csonkagúlára elékeztető egyszerű fejezetük rézsűs oldalakkal képez átmenetet a hengeres pillértörzs és a négyszögű fedőlemez között. A körítőfalak törtkőből épültek, vékony, egyenetlen habarcssimítás fedte, ahogy minden bizonnyal a pilléreket is, ennek azonban mára nem maradt nyoma, mivel felületüket később a szabályosabbá tétel érdekében kissé átfaragták. Az altemplom terének keleti szakasza egy lépcsőfokkal emelt volt. A keleti és – a csatlakozó barokk rendház megépítése előtt szabadon álló – déli oldalfalon minden szakaszban szűkülő kávákkal alakított, egyenes záradékú ablakok nyíltak, utóbbiak közel négyzetes alakja a hiteles. Az eredeti, kifelé tartó bejáratok részlete rövid szakaszon látható a nyugati végfalon.

 A barokk falazatból kibontott palmettás vállkő-fejezet, 1965 (fotó megjelent: Simon Anna: „Bogyay Tamásnak tisztelettel. Tóth Sándor” Egy levél 1966-ból. Ars Hungarica 38 (2012) 442.)

1965-ben megfigyeléseket végeztek a homlokzatokon és pincékben, melynek során számos kőfaragvány került elő másodlagos beépítésből. A kevéssé ismert sokszögű törpepillér-törzs töredékén kívül egy nagyjelentőségű darab került elő: egy olyan vállkő-fejezet, amely falsík előtt álló oszlophoz tartozhatott. Íves homlokoldali dísze szorosan kapcsolódik a veszprémi székesegyház kétsoros palmettás faragványaihoz: szerkesztésmódja, faragástechnikája csaknem azonos azzal, a motívum a rendelkezésre álló felülethez mérten hiányos. A lelet kulcsfontosságúnak bizonyult a székesegyház építéstörténete szempontjából. Ez időtájt a székesegyházról a történeti adatok, valamint Ádám Iván feljegyzései és az általa készíttetett fotók szolgáltak információval, illetve az egykor az épülethez tartozó kőfaragványok alapján lehetett következtetéseket levonni. A tihanyi palmettás faragvány módosította a korábbi periodizációs kísérleteket, mivel bebizonyosodott, hogy a vörös homokkőből durván formált tartószerkezet együtt, egy időben volt jelen a finoman faragott fehér palmettás faragványokkal, amelyek valamely belsőépítészeti egységhez tartozhattak, ráadásul a tihanyi oklevél közelítőleg datálta is a jelenségegyüttest a 11. század közepére. Néhány évvel később, 1968–1973 között a szintén Tóth Sándor által végzett régészeti- és falkutatás során a veszprémi altemplomban feltárt részletek a térszerkezet további elemeiben is megerősítették az összefüggést a két 1050–1060 táján zajló királyi építkezés között.

Az apátsági templom 1970 körül (fotó: VFKL, archív)

A szerzetesrendek működésének korlátozása után apátság épülete 1950-ben állami tulajdonba került. A balatoni turizmus fejlesztése érdekében a Balaton-felvidéken az egyik első egyházi műemléki felújítás volt az altemplom 1953-as munkája. A monostorban 1960-ban a Veszprémi Múzeum állandó kiállítása kapott helyet, amelyet 1966-ban megújítottak, és az addig raktárként használt pincehelyiségeket felújítva kibővítették. Itt rendezték be a római és középkori kőtárat, ahol az említett tihanyi palmettás fejezeten kívül a környékről származó anyagot mutatták be. A kiállítás nem csak élményszerű, de szakmailag megalapozott is volt, ezt a később, 1976-ban megjelent katalógus máig igazolja. A római kori emlékeket Palágyi Szilvia, a középkoriakat Tóth Sándor, a veszprémi múzeum egykori munkatársai ismertették, a kiállítás tervezésében az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség részéről Koppány Tibor vett részt. A múzeumfejlesztés motorja Éri István, veszprémi múzeum igazgatója volt; az állandó kiállításon túl az évenként rendezett nyári képzőművészeti tárlatok igazi kulturális csemegét jelentettek.

Az apátság kutatását és felújítását az 1990-es években Haris Andrea és László Csaba kutatásai kísérték. 2021-ben az ELKH keretén belül megalakult kutatócsoport az altemplomban átfogó régészeti, antropológiai, restaurátori és falkutatói kutatásokat végzett. Az apátság felújítása nagyrészt elkészült, az altemplom befejezés előtt áll.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »