Jézus Lelke – Tanúságtétel a Feltámadottról

1. Mi teszi hitelessé számunkra Jézus feltámadását?

a) Jézus hittana hihetetlen volt.

Jn 10,30: „Én és az Atya egy vagyunk.”

Jn 14,9: „Aki engem látott az Atyát is látta.”

Jn 8,58: „Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.”

1 Kor 1,22-24: „A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak botrány, a pogányoknak meg oktalanság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.”

b) Jézus erkölcstana elfogadhatatlan volt.

Mt 5,44: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.”

Lk 9,24: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen”

Lk 6,20: „Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek a mennyek országa”

Mt 5,28: „…aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele.”

Mt 5,32: „S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör.”

c) Jézus halála ellenségeit látszott igazolni.

Mit mondhattak az apostolok: „Ez a Jézus, amíg élt, önmagát nem tudta megvédeni…” „Ez a Jézus, amíg élt egyetlen népet sem tudott megtéríteni…” (Aranyszájú Szent János)

Különben sem voltak még mai utak, hírközlő és közlekedési eszközök. Még egy bicikli sem volt!

d) A Krisztusba vetett hit mégis hihetetlen gyorsasággal elterjedt. • 64-ben Rómában már „ingens multitudo” /nagy tömeg/ – ment Jézusért a halálba. Ezeket az embereket keresztre feszítették, vadállatok elé dobták, égő fáklyaként égették el. • Csak Japánban 1637-38-ban, a Simabara-lázadás idején 35000 keresztény halt meg. • Kínában 1899-1901 között, a Boxer-lázadás idején 30000 keresztényt öltek meg egy soviniszta szekta tagjai. • Mexikóban 1920-1930 között, kb. 6300 keresztényt lőttek agyon. • A nácizmus és a kommunizmus áldozatai közt is rengeteg keresztény van: sok-sok millió, köztük:

Salkaházi Sára és társai, Rozsma Tódor és társai (Ungvár), Scheffler János (Szatmárnémeti), Bogdánffy Szikárd (Nagyvárad), Apor Vilmos, Meszlényi Zoltán, Brenner János, Szekuli Pál (Öskü), Bódi Magdi, Mindszenty József, Márton Áron, stb.

 

Mennyien vallják ma is kereszténynek magukat! Például: Lionel Messi, Raúl Gonzales Blanco,

Kaká, Didier Drogba. A kézcsók a gól után a keresztnek szól. Ezek a futballisták az ujjaikat kereszt alakba teszik és valójában a keresztet csókolják meg.

/Az Egyház, mint egy 2000 éves ember ma is az apostolok fülével hallja, szemével látja, kezével tapintja a feltámadt Üdvözítőt./

Mi a magyarázata, hogy a kereszténység ilyen gyorsan elterjedt?

2. Az első magyarázat: hallottuk. láttuk, tapintottuk.

Miért nem mondták azt az apostolok, hogy „ez a Jézus, amíg élt, önmagát sem tudta megvédeni? Amíg élt egyetlen népet sem tudott megtéríteni?„ Nekünk mi esélyünk lenne most elindulni és Őt hirdetni. János mégis azt írja:

• 1 Jn 1,1-3:” Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, az élet Igéjét hirdetjük nektek.” – „ Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk.” • ApCsel 10, 39-43: (Péter apostol azt hirdeti Kornéliusz házában) „Mi tanúi vagyunk mindannak, amit (Jézus) Júda egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre feszítették, de harmadnapra feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az előre kijelölt tanúknak, azaz nekünk, akik ettünk és ittunk vele a halálból való feltámadás után.” Kik ezek az előre kijelölt tanúk? •

Szent Pál ír erről egy tájékoztatást: 1 Kor 15,3-8: „Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért az Írások szerint, megjelent Péternek, majd a 12- nek, később egyszerre több, mint 500 testvérnek jelent meg, akik közül a legtöbben még élnek… Aztán Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. ( Ez a levél Kr. u. 57-ben íródott! Kb. 27 évvel Krisztus halála és feltámadása után.)

Hivatkozik rá, hogy neki is megjelent:

•1 Kor 9,1: „Vajon… nem vagyok apostol? Nem láttam Urunkat, Jézus Krisztust?” – ezt írja a korintusiaknak, akik kétségbe vonják, hogy ő igazi apostol-e?

Miért mondja az apostol, hogy elsősorban Jézus halálát és feltámadását hirdeti? Azért, mert ezen áll vagy bukik minden:

•1 kor 15,14: „ Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek.” 1 Kor 15,20: „De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül.”

•A Feltámadottal való találkozás alapozta meg a szent asszonyok és a tanítványok hitét. Ez alakította át: Mária Magdolnát első hithirdetővé, a Jézust megtagadó Pétert „pünkösdi Péterré”, az emmausi tanítványokat, a „hitetlen” Tamást…

3. De kellet még valami: a Szentlélek fénye és ereje. Ez igazán pünkösdről szól.

Más dolog meggyőződni valamiről, és más dolog ezt szívünkbe zárni, ebben a meggyőződésben

kitartani, ezt hitelesen tanúsítani, ezért élni és meghalni.

A tökéletes meggyőződéshez is kell a lélek kegyelme!

•Szent Pál írja a korintusiaknak: 1 Kor 12,3: „De azt nem mondhatja senki: Jézus az Úr, csak a Szentlélek által.”

Még inkább kell az erő, a haláltmegvető bátorság, a szeretetben való eggyéválás megvalósításához a Szentlélek kegyelme.

Jézus maga mondja a feltámadása előtt:

• ApCsel 1,8: „De megkapjátok a Szentlélek rátok szálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeába, sőt egészen a föld végső határáig. „ • ApCsel 5,32: „Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek nekik.” • ApCsel 5,41: „Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.”

Nekünk is szükségünk van a Szentlélek erejére.

• A Szentlélek nélkül a mi hitünk is meginog. Kételyek gyötörnek, akkor is, ha egyébként szeretnénk meggyőződni. • Még nehezebb jónak lenni – mindhalálig. • Róm 7,18-19: „Kész vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok.”

Csak a Szentlélek kegyelme által tudunk szembefordulni a kísértésekkel, leküzdeni azt az érzést, hogy „olyan jó rossznak lenni és olyan rossz jónak lenni”.

Add meg Szentlélek Úristen mindannyiunknak, hogy ne leljük örömünket a rosszban, hogy megtaláljuk a jót, kedvünket leljük az imádságban, a szentmisében, sőt a tanulásban, az engedelmességben, a segítésben, az önmegtagadásban, a mértékletességben (étel, ital, szórakozás), hogy türelmesek legyünk a szenvedésben, a bántalmakat békével tűrjük, az ellenünk vétőknek szívből megbocsássunk.

A Szentlélek képesít arra, hogy:

2 Tim 4,7 szerint: „a jó harcot megharcoljuk, a pályát végigfussuk, a hitet megtartsuk…”, hogy mennyei Atyánk ránk is mondhassa:

Mt 3,17: „ez az én szeretett gyermekem, akiben kedvemet találom”.

A Szentlélek tartja ébren bennünk az Úr Jézus alakját, általa: 2 Kor 4,6: „ragyog fel nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus krisztus arcán.”

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »