DR. UDVARDY GYÖRGY veszprémi érsek-metropolita az alábbi személyi változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében 2021-ben:

Nyugdíjazások:

BIZDERI JÁNOS kanonok, főesperes, plébános urat betegsége miatt, az 58 évig tartó zalaszentgróti szolgálatát megköszönve, 2021. március 26-i hatállyal felmentette a Zalaszentgróti Plébánia és az oldallagosan ellátott Zalakoppányi Plébánia ellátása alól, valamint a Zalai Főesperesség főesperesi tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezte.

FODOR BALÁZS érseki tanácsos, várpalotai plébános urat 2021. augusztus 1-jei hatállyal, megköszönve a korábban Vaszaron, Öskün, majd Várpalotán végzett plébánosi szolgálatait, betegségére tekintettel felmenti a Várpalotai és az Inotai Plébánia ellátása alól, valamint a várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola lelkiigazgatói, és a Szent Donát Kórház kórházlelkészi tisztségéből, egyúttal nyugállományba helyezi.

Felmentések:

TÖLGYESI CSABA ALBERIK O.Cist. atyát – Bérczi László Bernát O.Cist. zirci apát felterjesztése alapján – egészségi állapotára tekintettel, 2021. február 1-i hatállyal felmentette a Zirci Plébánia lelkipásztori ellátásában való részvétele alól, valamint a Zirci Erzsébet Kórház kórházlelkészi megbízatásából.

NAGY JÓZSEF kanonok, főesperes, sümegi plébános, sümegcsehi plébániai kormányzó urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Sümegcsehi Plébánia plébániai kormányzóként történő ellátása alól.

SZEGHY CSABA TAMÁS zalaszentgróti plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Kisgörbői Plébánia ideiglenesen történő oldallagos ellátása alól.

TÓDOR SZABOLCS hivatásgondozási és ministráns referens, búcsúszentlászlói plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti hivatásgondozási és ministráns referensi tisztségéből.

SIMON LÁSZLÓ ajkai káplánt 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti kápláni megbízatása alól és kérésére a Gödöllői Premontrei Apátság közösségébe elengedi.

DR. BARSI BALÁZS OFM sümegi templomigazgató urat – Berhidai Piusz OFM miniszter provinciális felterjesztése alapján – 2021. augusztus 15-i hatállyal felmenti a sümegi Sarlós Boldogasszony Templomigazgatóság templomigazgatói tisztségéből. A főpásztor köszönetét fejezte ki Balázs atya Főegyházmegyénk jelentős kegyhelyén végzett 25 évig tartó szolgálatáért, a Szécsénybe szóló új megbízatásához pedig sok kegyelmet kívánt.

Kinevezések:

CSÉCS ZOLTÁN DÁNIEL O.Cist. atyát – Bérczi László Bernát O.Cist. zirci apát felterjesztése alapján – 2021. február 1-i hatállyal megbízta a Zirci Plébánia lelkipásztori ellátásában való részvétellel, és kinevezte a Zirci Erzsébet Kórház kórházlelkészévé.

FELKER ZSOLT berhidai plébániai kormányzó urat, megköszönve a közel 6 esztendő során hitoktatási referensként végzett szolgálatát, 2021. április 20-i hatállyal, további 5 évre megerősítette a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatási referensi tisztségében és a Hitoktatási Bizottság elnöki tisztségében.

DR. FODOR JÁNOS balatonfüredi plébános urat, megköszönve az elmúlt 5 esztendő során családpasztorációs referensként végzett szolgálatát, 2021. április 20-i hatállyal, további 5 évre megerősítette a Veszprémi Főegyházmegye családpasztorációs referensi tisztségében.

SZIJÁRTÓ LÁSZLÓ balatonalmádi plébános urat, megköszönve az elmúlt 5 esztendő során karitász-igazgatóként végzett szolgálatát, 2021. április 20-i hatállyal további 5 évre megerősítette a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatói tisztségében.

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat 2021. június 15-i hatállyal felmentette a Tapolcai Esperesi Kerület helyettes esperesi tisztségéből és 5 évre kinevezte a Tapolcai Esperesi Kerület esperesévé, valamint 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi az állandó diakónusok főegyházmegyei referensévé.

KISS LÁSZLÓ ker. esperes, hévízi plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi a Veszprémi Főgyházmegyében működő Kalász Közösség lelki vezetőjévé.

SZALONTAI ISTVÁN BALÁZS pókaszepetki plébániai kormányzó urat 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi a Veszprémi Főgyházmegye hivatásgondozási és ministráns referensévé

Plébánosi, plébániai kormányzói kinevezések, áthelyezések, területi változások:

CSONKA NÁNDOR tapolcai plébános urat, Sabjanics Miklós plébános atya betegsége miatt 2021. január 27-i hatállyal, addigi feladatait változatlanul hagyva kinevezte a Badacsonytomaji és Kővágóörsi Plébániák plébániai kormányzójává, mely megbízatása alól 2021. június 15-i hatállyal köszönetét kifejezve, felmentette.

KISS LÁSZLÓ ker. esperes, hévízi plébános urat, Bizderi János plébános úr betegsége miatt, 2021. február 23-i hatállyal, addigi feladatait változatlanul hagyva kinevezte a Zalaszentgróti Plébánia és az oldallagosan ellátott Zalakoppányi Plébánia plébániai kormányzójává.

KISS LÁSZLÓ ker. esperes, hévízi plébános urat 2021. március 26-i hatállyal, megköszönve készséges segítségét, felmentette a Zalaszentgróti Plébánia és az oldallagosan ellátott Zalakoppányi Plébánia plébániai kormányzóként történő ellátása alól. Ugyanezen hatállyal főpásztori döntéssel a Zalakoppányi Plébániát elcsatolta Zalaszentgróttól és a Kehidakustányi Plébánia oldallagosan ellátott plébániájává tette.

SZEGHY CSABA TAMÁS nemesapáti plébános urat 2021. március 26-i hatállyal felmentette a Nemesapáti Plébánia valamint az oldallagosan ellátott Zalaszentiváni és Bezerédi Plébániák ellátása alól, egyúttal kinevezte a Zalaszentgróti Plébánia plébánosává. Főpásztori döntéssel ugyanezen hatállyal a Zalaszentgróti Plébánia oldallagos ellátásába vonta a Zalaudvarnoki és Tekenyei Plébániákat. Ideiglenes ellátásra pedig Zalaszentgróthoz csatolta a Kisgörbői Plébániát is, amely 2021. augusztus 1-től átkerül a Sümegcsehi Plébánia ellátásába.

KOVÁCS SÁNDOR zalaudvarnoki plébános urat 2021. március 26-i hatállyal felmentette a Zalaudvarnoki Plébánia és az oldallagosan ellátott Tekenyei és Kisgörbői Plébániák ellátása alól, egyúttal kinevezte a Nemesapáti Plébánia plébánosává, a Zalaszentiváni és Bezerédi Plébániák oldallagos ellátásával.

KOLTAI ARTÚR kehidakustányi plébános urat 2021. március 26-i hatállyal, eddigi feladatait változatlanul hagyva, megbízta a Zalakoppányi Plébánia oldallagos ellátásával.

REISZ PÁL OFM sümegi házfőnök urat – Berhidai Piusz OFM miniszter provinciális felterjesztése alapján – 2021. augusztus 15-i hatállyal kinevezi a sümegi Sarlós Boldogasszony Templomigazgatóság templomigazgatójává.

BEDY IMRE ugodi plébános urat 2021. június 15-i hatállyal felmentette az Ugodi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Bakonyszücsi, Nagygyimóti, Nagyteveli, Bakonykoppányi Plébániák ellátása alól, egyúttal kinevezte Badacsonytomaj plébánosává, a Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellátásával.

HALMÁGYI ZOLTÁN ösküi plébános urat 2021. június 15-i hatállyal felmentette az Ösküi Plébánia és az oldallagosan ellátott Hajmáskéri és Pétfürdői Plébániák ellátása alól, és kineveze Ugod plébánosává, a Bakonyszücsi, Nagygyimóti, Nagyteveli, Bakonykoppányi Plébániák oldallagos ellátásával.

MEGYESI FERENC érseki szertartó, jegyző, kisegítő lelkész urat 2021. június 15-i hatállyal, érseki szertartói, jegyzői, és veszprémi kórházlelkészi megbízatásait érintetlenül hagyva, felmentette a veszprémi Szent Mihály Főplébánián betöltött kisegítő lelkészi tisztségéből, egyúttal kineveze Öskü plébánosává, a Hajmáskéri és Pétfürdői Plébániák oldallagos ellátásával..

FÓDI ÁKOS balatonedericsi plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Balatonedericsi Plébánia, valamint az oldallagosan ellátott Nemesvitai Plébánia ellátása alól, és kinevezi a Várpalotai Plébánia plébánosává, az Inotai Plébánia oldallagos ellátásával. Egyúttal pedig kinevezi a várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola lelkiigazgatójává, valamint a várpalotai Szent Donát Kórház kórházlelkészévé.

STADLER LÁSZLÓ DEZSŐ bakonyjákói plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Bakonyjákói Plébánia plébánosi tisztségéből, valamint a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészi tisztségéből, és kinevezi a Balatonedericsi Plébánia plébánosává, a Nemesvitai Plébánia oldallagos ellátásával.

SÁNDOR MIHÁLY magyarpolányi plébános urat 2021. augusztus 1-i hatállyal eddigi feladatait változatlanul hagyva, megbízza a Bakonyjákói Plébánia oldallagos ellátásával, valamint kinevezi a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet kórházlelkészévé.

MERVA PÉTER keszthelyi káplán urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Keszthely I. Magyarok Nagyasszonya Plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és kinevezi a Sümegcsehi Plébánia plébániai kormányzójává, a Kisgörbői Plébánia oldallagos ellátásával.

 

Kápláni kinevezések:

MOKOS JÁNOS újmisést 2021. augusztus 1-i hatállyal kinevezi a Keszthely I. Magyarok Nagyasszonya Plébánia káplánjává.

VARGA-CSIKÁSZ BENCE várpalotai káplán urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a Várpalotai Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és az ajkai Jézus Szíve Plébániára küldi szintén kápláni megbízatással.

GYULAI PÉTER ISTVÁN veszprémi káplán urat 2021. augusztus 1-i hatállyal felmenti a veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébánián betöltött kápláni megbízatása alól, és a tapolcai Nagyboldogasszony Plébániára küldi szintén kápláni megbízatással.

 

Papnövendékek gyakorlatra küldése

TÜTTŐ ÁGOSTON diakónust 2021. augusztus 1-i hatállyal a Keszthely II. Kis Szent Teréz Plébániára küldi diakónusi gyakorlat végzésére 2022. augusztus 1-ig.

SOLYMOS ANDRÁS papnövendéket 2021. augusztus 1-i hatállyal pasztorális, illetve diakónusi gyakorlat végzésére küldi a Hévízi Plébániára, 2022. augusztus 1-ig.

ILLYÉS DÁVID papnövendéket 2021. szeptember 1-től a papságra történő további felkészülésre és szemináriumi tanulmányainak folytatására a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe küldi.

 

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »