Tájékoztató

2014. augusztus 27–28-án

Veszprémben,

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán

megrendezésre kerülő a

Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” című

tudományos konferenciáról

A Veszprémi Érsekség 2013-ban újjáalakult Egyháztörténeti Bizottsága a jeles elődök példája nyomán arra törekszik, hogy ösztönözze a Főegyházmegye múltjára vonatkozó források feltárását, valamint a maga szerény eszközeivel elősegítse a kutatási eredmények publikálását. A Bizottság kidolgozott egy középtávú (5–10 éves programot) annak érdekében, hogy egy évtized múltán már elegendő nyersanyag és alkotói gárda álljon készen a Veszprémi Főegyházmegyében régóta hiányzó egyházmegye-történeti kötet(-ek) megírására. A koncepció megalapozása már a kétezres évek közepétől elkezdődött a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola által korábban szervezett egyháztörténeti konferenciák megrendezésével. Az augusztusi tudományos szimpózium e munka folytatását jelenti.

A tervezett tematikus konferenciáink sorában az első a szerzetesrendeknek az egyházmegye papságára és híveire gyakorolt sokrétű hatását hivatott megvizsgálni. Mivel a Veszprém főpásztorának irányítása alatt álló területen a kezdetektől fogva mind a mai napig élnek szerzetesközösségek – bár a magyar történelem viszontagságai miatt ez a jelenlét nem volt folyamatos –, a konferencia előadásai közel egy évezred egyháztörténetébe nyújtanak bepillantást. A tágan megállapított időbeli intervallum mellett – nem feledve Veszprém, mint püspöki székhely kiemelt szerepét – az is túlmutat a lokális szempontokon, hogy a valamikori Veszprémi Egyházmegye területe a Dunántúl középső sávján, a Dunakanyartól a Dráváig húzódva több megyét, így Zalát, Somogyot, Veszprémet, Fejért és az egykori Pilis vármegyét is magában foglalta. Ennek megfelelően az előadások érintik a mai Budapesten létező egykori szerzetesi közösségeket (a budai ferencesek, a Margit-szigeti domonkos apácák, a budafoki kapucinusok), de érintett több más, az egykori egyházmegyében létezett rendház is, mint például a csurgói johanniták, a bakonybéli és pannonhalmi bencések, illetve a zirci ciszterciek, valamint a bodajki kapucinusok. A püspökség székhelyén Veszprémben megtelepedett szerzetesek közül a veszprémvölgyi apácakolostorra vonatkozó legújabb kutatások számbavétele mellett két előadásnak témája a piaristák helybéli tevékenysége, illetve bemutatásra kerül a veszprémi angolkisasszonyok jelenléte az internált püspök, Badalik Bertalan mellett.

A konferencia szervezésekor dönteni kellett arról, hogy milyen tágan, illetve szűken értelmezzük a Veszprémi Egyházmegye és a szerzetesek kapcsolatát: a monasztikus rendek kulturális és gazdasági hatását, a koldulórendek kisegítő szerepét a lelkipásztorkodásban és lelkiségük kisugárzását, a tanítórendek nevelő tevékenységét, a női közösségek küldetését az egyházban. Fentiekben említett témakörök vizsgálata nélkül nem lehet teljes képet alkotni az egyházmegye történetéről, mint ahogy a szerzetesi karizmák mellett az esetleges konfliktusok is ehhez a gondolatkörhöz tartoznak. Összegzésként azt a megoldást választottuk, hogy nem a Veszprémi Érsekség mai kiterjedését, hanem a mindenkori veszprémi főpásztor joghatósága alá tartozó területet vesszük figyelembe, melyben szerzetesi jelenlétként gondoljuk azt is, ha egy rend tagjai intézményi háttértől megfosztva működtek az egyházmegyében (mindenekelőtt a kommunizmus évtizedei alatt). Így a szerzetesség hatását tágan értelmezve kínáltuk fel a részvétel lehetőségét az egyes szakterületek specialistáinak – egyetemi oktatóknak, kutatóknak, levéltárosoknak, és dokturanduszoknak – különös tekintettel az új kutatási eredményekre.

Bízunk benne, hogy a konferencia és a nyomában megjelenő tanulmánykötet hozzájárul ismereteink bővítéséhez a szerzeteseknek a veszprémi egyházmegye életében betöltött szerepét illetően.

Minden kedves érdeklődőt arra kérünk, az augusztus végi szerzetesrendi konferenciával kapcsolatban szíveskedjen a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola honlapjáról tájékozódni. A főiskola elérhetősége: www.vhf.hu

Veszprém, 2014. augusztus 12.

                                                                                                 Karlinszky Balázs

                                                                                                      igazgató

Részletes program elérhető az alábbi linken.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »