Adatkezelési nyilatkozat

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE RENDEZVÉNYEIN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Jelen tájékoztatás célja, hogy a Veszprémi Főegyházmegye (székhely: 8200 Veszprém, Vár u. 16., adószáma: 19897253-1-19) (továbbiakban: Érsekség) rendezvényein részt vevő személyek tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről. A tájékoztatási kötelezettségről az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), továbbá az Érsekség Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata rendelkezik. Az Érsekség munkatársai a rendezvényeken fénykép-, film- és hangfelvételeket készíthetnek, melyeken a résztvevők képmása, hangja szerepelhet. Sajtónyilvános rendezvény esetén a sajtóorgánumok munkatársai is készíthetnek felvételeket, e sajtóorgánumok önálló adatkezelőnek minősülnek, adatkezelési tevékenységük nem képezi jelen tájékoztató tárgyát. Az elkészült felvételek az Érsekség, illetve a sajtóorgánumok honlapjára, folyóirataiba és közösségi felületére is közzétételre kerülhetnek. Az Érsekség egyes személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (2) bekezdése - azaz törvényi rendelkezések alapján - kezel (I.fejezet). Az Érsekség emellett fénykép-, film- és hangfelvételeket a résztvevők önkénteshozzájárulása (II. fejezet), jogos érdek (III. fejezet), továbbá szerződés alapján is kezel (IV.fejezet).

I. A PTK. ALAPJÁN VÉGZETT ADATKEZELÉS
1. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján - törvényi rendelkezésen alapul. A törvényi rendelkezés az alábbi: a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése, mely szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről van szó. Közszereplésnek az a megnyilvánulás minősül, amely befolyásolja a társadalom életét, a helyi vagy az országos viszonyok alakulását. A közszereplést a köz érdekében való megszólalás, szerepvállalás alapozza meg. Tipikusan ilyen a különböző kulturális, társadalmi rendezvényeken, gyűléseken történő felszólalás, nyilvános szerepvállalás. Közszereplő bárki
lehet, azaz a minősítés nem kötődik formális társadalmi vagy jogi státushoz.

2. Az adatkezelés célja
Az Érsekség rendezvényeinek megörökítése, a rendezvény iránt érdeklődők tájékoztatása, valamint a rendezvények megtörténtének igazolása.

3. A nyilvántartott adatok köre A rendezvényen részt vevő személyekről készült tömegfelvétel, illetve a nyilvános közéleti
szereplésről készült felvétel.
4. Az adatkezelés időtartama
A nyilvánosságot tájékoztató cikk megjelenésének időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő meghatározásának szempontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, érsekségi kiadványokhoz.
5. Betekintés, adattovábbítás
A nyilvánosságra hozott tömegfelvételek bárki számára hozzáférhetők.

II. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján - a rendezvényen részt vevő önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek az Érsekség honlapján közzétett, valamint a regisztráció során elfogadott adatvédelmi tájékoztató ismeretében adják meg a regisztráció megtételével, illetve a rendezvényre történő önkéntes belépéssel.
A nyilvános közéleti szereplés kivételével a kifejezetten konkrét személy(ek)ről készített felvétel elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ugyanez áll a tömegből való kiemelés esetén is - történjen bármely rögzítéstechnikai eszközzel (pl. teleobjektív, zoom) -, mivel az a képmást újra individualizálja, és ilyen esetben már a képmás elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ha a tömegfelvételből utólagos szerkesztéssel kerül sor az individualizálásra, szintén szükséges a hozzájárulás.
2. Az adatkezelés célja
Az Érsekség rendezvényeinek megörökítése, a rendezvény iránt érdeklődők tájékoztatása,
valamint a rendezvények megtörténtének igazolása.
3. A nyilvántartott adatok köre
A kezelt adatok köre: név; életkor; telefonszám, e-mail cím, lakcím, aláírás, továbbá az eseményen az érintett személyről készült fénykép, illetve videófelvétel. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a jelentkező által a regisztráció során megadott személyes adatait az adatkezelő által szervezett program lebonyolítása során a regisztrálóval való kapcsolattartása céljából kezeli. Az adatkezelés az érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás és kommunikáció érdekében történik. Fénykép, illetve videófelvétel készítése esetében történő adatkezelés célja az adatkezelő rendezvényeinek megörökítése, a rendezvény iránt érdeklődők tájékoztatása, valamint a rendezvények megtörténtének dokumentálása. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes. A jelentkezés során megadott személyes adatok megismerésére, kezelésére kizárólag az Adatkezelőnek a fent meghatározott esemény szervezésében részt vevő munkatársai jogosultak. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, amely kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával, illetve jogszabályban meghatározott esetben történhet.
4. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama: a regisztráció alkalmával megadott személyes adatok kezelése a program időpontjához igazodik, a személyes adatok az eseményt követően 15 napon belül törlésre kerülnek.
A rendezvényen részt vevő személyekről készült felvétellel kapcsolatos adatkezelés időtartama a nyilvánosságot tájékoztató cikk megjelenésének időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő. A tárolási idő meghatározásának szempontja: a felvétel lehetséges felhasználása későbbi cikkekhez, érsekségi kiadványokhoz. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5. Betekintés, adattovábbítás
A nyilvánosságra hozott felvételek bárki számára hozzáférhetők. Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

III. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS
1. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett és az Érsekség között létrejött szerződés teljesítéséhez - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján - szükséges adatkezelésen alapul.
2. Az adatkezelés célja
Az Érsekség és az érintett között létrejött szerződés alapján lezajlott rendezvény megtörténtének igazolása.
3. A nyilvántartott adatok köre
A rendezvényen részt vevő személyekről készült felvétel.
4. Az adatkezelés időtartama
A rendezvény megvalósulását igazoló felvételt a szerződés pénzügyi teljesítésének fizikai és pénzügyi zárásának az időpontjáig tárolja az Érsekség.
5. Betekintés, adattovábbítás
A tárolt felvételek a szerződés teljesítésének vizsgálatát végző személyek számára hozzáférhetők, valamint egyes esetekben az Érsekség honlapján megtekinthetők.

IV. JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján - az Érsekség jogos érdekén alapul.
2. Az adatkezelés célja
Az Érsekség az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az épületüzemeltetés és a kommunikáció szempontjából kritikus infrastruktúra védelme érdekében, illetve vagyonvédelem céljából a tulajdonát képező ingatlanokban elektronikus megfigyelő rendszert alkalmaz. A rendszer felvételeket készít és tárol.
3. A nyilvántartott adatok köre
Az ingatlanokat látogató, valamint a rendezvényen részt vevő személyekről készült felvételek.
4. Az adatkezelés időtartama
A felvételeket a rendszer 72 óráig tárolja, ezt követően törlésre kerülnek.
5. Betekintés, adattovábbítás
A felvételekbe az Érsekség informatikai feladatokat ellátó munkatársai, valamint a biztonsági szolgálat munkatársai betekinthetnek. Adatbiztonsági intézkedések: Az Érsekség megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő adatait, továbbá az adatkezeléssel érintett jogait a https://www.veszpremiersekseg.hu weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztató, valamint a Veszprémi Főegyházmegye Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Megszakítás