Érsekségi ékességek 113. rész

Márkó, Szent Márk templom

A templom délkeletről (Fotó: VFKL archív,1950 körül)

Márkó község középkori elődjének plébániatemploma Szent Márk tiszteletére lehetett szentelve: erre következtettek a 20. század fordulóján élő történetírók (Békefi Remig, Sörös Pongrác), idézve egy 1359-ből származó említést, melyszerint „Scenmarc” településen – amely nevét feltehetően a templom védőszentjéről kapta – a templom ajtaját a bándi jobbágyok feltörték. E Szentmárk településnév emlékét Márkó alakban őrzi a mai község. Kutatások szerint a középkorban itt Szentmárk, Bere, Endréd és Mesteri települések léteztek, nagyrészt a bakonybéli bencés apátság birtokaiként. A hódoltság után az elnéptelenedett puszták területe a veszprémi káptalan birtokába került, amely Padányi Biró Márton nagyprépost vezetésével a környező helyiségekből telepített be német ajkú gazdákat többek között oly feltétellel, hogy Bere, Mesteri és Márkó pusztatemplomait fölépítsék.

A plébániát ugyan már 1743-ban megalapították, a templomot azonban mégsem a középkori templom romjai felett építették újjá. Előbb 1745-ben egy falusi lakóház felhasználásával kis szükségkápolnát alakítottak ki, amelyben egy Szűz Mária-kép volt, és az 1747-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Nepomuki Szent János tiszteletére akkor még épülőfélben volt. A Padányi Biró Márton – immár püspök – által 1748-ban Szent Mihálynak szentelt kis harang fa haranglábon kapott helyet, 1749-ben cibóriumát szenteltek.

A templom északi oldalfala a toronnyal (Fotó: VFKL, 2023)

A régi templom romjairól 1743 és 1747-ben még szólnak történeti források. Helye a Bánd felé vezető úton, közvetlenül a mai település határán kívül lehetett; régészeti megfigyelések ugyan érintették, de feltárása még várat magára.

A ma látható barokk templomot a hívek a káptalan támogatásával 1747–1754 között építették Szent Márk tiszteletére, és Dubniczay István veszprémi kanonok áldotta meg. Szilárd anyagból épült kis fa fiatoronnyal, a 18. század végi egyházlátogatás három oltárt jegyzett fel az épületben. A templom ma látható, kőből és téglából épült homlokzati tornyát 1782-ben kezdték építeni. Az írott források megőrizték az ünnepélyes alapkőletételt végző Szokob Jakab, 73 éves helyi kőműves nevét.

A templom a település mai központjában, a Veszprémből Bándra vezető út jobb oldalán, a Hárskúton felé vezető út kereszteződésében, szemközt a csárdával, enyhe kiemelkedésen, kerített templomkertben áll. Az egyhajós templom keletelt. A nyugati homlokzat elé lépő háromszintes tornyot elegáns, tagolt sisak zárja. A hajót keskenyebb, kint tompaszögű poligonális záródású szentély követi, melynek északi oldalához alacsonyabb sekrestye csatlakozik. Több kőkeretes barokk bejárata van, egy-egy a hajó oldalfalain középtájon, és egy a homlokzati tornyon; szegmensíves ablakai a déli oldalon nyílnak. A torony homlokzati architektúrája gazdagabb, az oldalhomlokzatokon csak egyszerű lizénák jelzik a szakaszhatárokat.

A templombelső a szentély felé (Fotó: VFKL archív, 1970 körül)

A templom belső terében a hajó három csehsüvegboltozatos szakaszra tagolódik, a szentélynégyszöget csehsüvegboltozat, a záradékot csúcsíves háromszögű boltsüveg cikkelyek fedik. A falazott orgonakarzaton 1824-ben megújított orgona áll. A belső kifestést a 20. század elején megújították, ezt az állapotot az 1970-es évekbeli plébániai adatgyűjtés során készült felvételek őrzik; az 1998-as felújítás során ezt elfedték, és napjainkban a falak két színre színezettek.

Barokk faragott fa keresztelőmedence (Fotó: VFKL, 2023.)

A berendezés több kvalitásos darabbal büszkélkedhet. Ilyen a fából faragott, de vörös márványt utánzó festésű (ma feltehetően felülfestett) keresztelőmedence, fedelén Jézusnak a Jordánban való megkeresztelését ábrázoló faszobrokkal. A barokk stallum és szószék mára kissé megkopott, de eredetileg márványt imitáló kékesszürke festésű fa berendezési tárgy, amelyet kék betétek, aranyozott kagylómotívumok és virágfüzérek díszítenek, a hangvető alján a Szentlélek galambja, felette egy puttó szobra, aki a keresztet tartja, jobbjában kehely és gabonaszál, balljában horgony. Említésre méltó a két 19. századi mellékoltár: délen Szent Vendelé, északon Szűz Máriáé.

Barokk szószék (Fotó: VFKL, 2023)

A legjelentősebb műtárgy a barokk főoltár: a szentély teljes terét kitöltő faragott fa építmény architektonikus szerkezetű. A koporsó alakú menza és a nyitott kupolával koronázott pasztofórium mögött íves térfalat képez a háromrészes építmény. Alsó zónáját magas lábazatként kezelték, szélső szakaszai a szentély oldalfalához csatlakoznak, egy-egy ajtó nyílik rajtuk az oltár és fal közötti keskeny térbe. Közép felé két-két oszlopszék, majd egy-egy díszes volutás konzol következik, előbbi felett két-két szabadon álló oszlop és közép felé kettős pilaszterek, az ajtók, illetve a konzolok felett két-két szent közel életnagyságú álló szobra található: Szent József, és Nepomuki Szent János, kezében a feszülettel, és egy-egy diakónus öltözetű, ma attribútum nélküli alak, az utóbbi mellett állót Szent István protomártírral azonosítják. Az oltárépítmény e második zónáját a támaszok helyzetének megfelelő tagolt háromrészes párkány zárja.

A barokk főoltár részlete, Nepomuki Szent János és a Szent István protomártírral azonosított diakónus faszobrával (Fotó: VFKL, 2023)

A középső szakaszt elfoglaló törtíves keretbe foglalt nagyméretű oltárkép a névadó Szent Márk (ünnepe: ápr. 25.) látomását megörökítő olajképet foglal magába. A díszes képkeretet záró kagylómotívum felnyúlik az építmény harmadik zónájába, amelyet tagolt, de egyenes oldalú lábazat felett az építmény oromzata képez: a baldachinra emlékeztető, növénydíszes, volutás, íves párkányokkal határolt díszes keret, két szélén egy-egy ülő angyalfigurával, középen háromkaréjos mélyebb mezőben felhők közt a Szentháromságot jelképező Jézus, az Atya és a Szentlélek galambjának szobraival.

A főoltár oromzatában a Szentháromság szoborcsoportja volutás, kagylódíszes keretben (Fotó: VFKL, 2023)

A barokk oltárkép festőjének nevét nem ismerjük, jóllehet a kép jó kvalitású 18. századi munka. Szent Márk evangélistát író pulpitus előtt állva ábrázolja, lábánál szimbóluma, az oroszlán, előtte nyitott könyv – az Evangélium –, és tintatartó, jobbjában toll, bal kezével felfelé mutat, ahová felső teste is fordul, tekintete néz. Felette felhők közt puttók, míg az alak és környezete sötét épített háttér előtt jelenik meg, a felső régiót Márk és az oroszlán tekintetének irányából, jobbra fentről érkező fénysugarak világítják meg. A kompozíció igen régi ikonográfiai hagyományba illeszkedik: már karoling-kori miniatúrák gyakori témája az író evangélista, aki isteni sugallatra foglalja írásba Jézus életét. Szemléletesen, korának festészeti eszközeivel fogalmazza ezt meg a barokk oltárkép.

A főoltár olajképén Szent Márk evangélista (Fotó: VFKL, 2023)

A templomot 1860-ban felújították. Az oltárépítmény hátoldalán látható festett felirat – talán az oltárt megújító – festő nevét örökítette meg. A főoltár az 1960-as évekre igen rossz állapotba került, egyes elemei leszakadással fenyegettek. Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség 1965-ben alakult farestaurátor csoportja 1968–1969-ben előbb felmérte a márkói főoltárt, majd sor kerülhetett a Szent István protomártír szobor műhelybe szállítására, tisztítására. A teljes oltár helyreállítása, valamint a keresztelőkút és stallum restaurálása 1984-ben történt meg. Az oltár szerkezeti megerősítésén túl a tisztítás feltárta az finom márványozást, egyes részletek eredeti aranyozását, ezüstözését. A Magyar Műemlékvédelem évkönyvben megjelent beszámolók szerint a szentek szobrain az „az elveszett attributumok rekonstruálására nem volt lehetőség”. A restaurátori munka során történeti vonatkozású megfigyelést is tettek: „a megcsonkított, a boltozat alá beszorított kagylós oromzat helyzetéből arra lehet következtetni, hogy az oltár máshonnan került” a márkói templom mai szentélyébe. A körülmények tisztázása további kutatást igényel.

A nyugati kapu lemezborításos ajtajának részlete, restaurálás előtt (VFKL, 2023)

A műemlék templomon jelenleg is folynak restaurátori munkák: legutóbb a főbejárat kőkeretes ajtaját állították helyre. A munkák várhatóan folytatódnak.

További hírek

Megszakítás